Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten

Van:
Infinence Group
– First-Track.nl
P/a: Nellen Weer 31
1566 LS Assendelft – HOLLAND (NL)

Telefoonr. :
+31(0)652441852
Email: sales@first-track.nl
Website: www.first-track.nl

Btw.Nr. NL. 188.646.358.B.02.6400
Bankrek. ABN, 57.50.16.108
IBAN, NL31ABN0575016108
Kamer v. Koophandel te Amsterdam, nr. 34.22.60.97

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: overeenkomst tussen gebruiker en consument; Consumentenkoop: overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen gebruiker en consument, waarvoor de gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomt de hulp van derden inschakelt.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden: schriftelijk, per email en/of per fax, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, per email en/of fax, binnen 30 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW.
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod door schriftelijke bevestiging van de gebruiker.

Artikel 5 – Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, tenzij de consument bij aflevering of ter hand stelling direct waarneemt dat de gekochte zaken een gebrek vertonen, dan behoeft de consument de op afstand gekochte zaak niet af te nemen.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Levertijd: Op grond van de Algemene Voorwaarden dient de bestelling met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen geleverd te worden. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tenzij gebruiker en consument uitdrukkelijk schriftelijk, per email en/of per fax anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 – Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken gedurende de genoemde garantietermijn. Als consument heeft u recht op een deugdelijk product.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na levering. De garantie termijn is afhankelijk per product.
4. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 – Monsters en modellen
1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 maanden na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 5 en tevens Artikel 23 – Retourneringen).

Artikel 10 – Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 – Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, wanneer de oorspronkelijke prijs onder voorbehoud is opgegeven en/of een geldigheidsduur van de overeenkomst tussen consument en gebruiker is overeengekomen.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij – de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge wijziging van wettelijke regelingen en/of wettelijke bepalingen of – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 7).
3. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs na het sluiten van de overeenkomst, consument is uitsluitend onder deze voorwaarde gerechtigd de overeenkomst op afstand eenzijdig te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 12 – Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de incasso- & buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de incasso- & buitengerechtelijke kosten worden voldaan. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 – Opschorting, ontbinding & herroepingrrecht
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. Op grond van de regels over overeenkomsten op afstand heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaak, de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds (herroepingsrecht). In geval van ontbinding heeft de consument recht op kostenloze teruggave van het door hem aan de gebruiker/verkoper betaalde inclusief verzendkosten. De teruggave dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding van de koop plaats te vinden mits retourzending door gebruiker is ontvangen. De koop is derhalve pas definitief als 14 werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. (voor regels t.a.v. retourneringen verwijzen wij u naar Artikel 23 – Retourneringen).

Artikel 14 – Incassokosten & Buitengerechtelijke Kosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van Euro 50,00.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
3. De consument is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd.(Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 – Vrijwaringen
Niet van toepassing !

Artikel 16 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of bewuste roekeloosheid en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid en/of verwijtbaar handelen van gebruiker en/of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 – Geschillen
1. Consument heeft de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: de Geschillencommissie Thuiswinkel of een gelijkwaardige Geschillencommissie.
2. Gebruiker heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 12).

Artikel 20 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 22 – Beveiligingsverklaring/Privacy Statement
1. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
2. Inlichtingen
Al uw persoonlijke gegevens kunt, u te allen tijde, kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met www.first-track.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of per Email naar: mailto:info@first-track.nl
3. Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en email-adres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
4. Cookies
In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

Artikel 23 – Retourneringen
1. Bij retourneringen heeft u als consument het recht om binnen een tijdsbestek van 14 werkdagen na ontvangst van de zending, de/het product(en) te retourneren. Dit is echter alleen mogelijk indien de/het product(en) vrij van gebruikssporen zijn/is, en nog in de originele en onbeschadigde verpakking zit(ten) (herroepingsrecht).
2. Indien u niet tevreden bent met de/het ontvangen product(en) heeft u eveneens de mogelijkheid deze binnen een tijdsbestek van 14 werkdagen na ontvangst van de zending de/het product(en) te retourneren. Dit is echter alleen mogelijk indien de/het product(en) vrij van gebruikssporen zijn, en nog in de originele en onbeschadigde verpakking zit(ten).
3. De verzend- en verzekeringskosten voor het retourneren van de/het product(en) zijn voor u als klant, tenzij uitdrukkelijk anders aan u per fax of email is overeengekomen. Wij raden u echter aan de retourzending aangetekend te versturen!
4. Producten die in goede staat door ons zijn ontvangen, zullen worden gecrediteerd tenzij anders met u is overeengekomen. Het aan u verschuldigde bedrag zal op uw bank- of girorekening worden overgemaakt, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst. Indien uw klacht niet binnen 30 dagen door ons kan worden afgehandeld, dienen wij u hiervan per fax, email of schriftelijk op de hoogte te stellen.
5. Indien u de/het product(en) retourneerd, verzoeken wij u de volgende bescheiden mee te sturen en in te vullen: – Kopie van de originele factuur.

Artikel 24 – Klachten
1. Klachten, op- en/of aanmerkingen kunnen te allen tijde schriftelijk, per email en/of fax worden aangeboden via:
– email : sales@first-track.nl
– schriftelijk:

Infinence Group
– First-Track.nl
Afd. Sales/Klachten
P/a: Nellen Weer 31
1566 LS ASSENDELFT

De leveringsvoorwaarden van First-Track.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, op d.d. 31-08-2007